Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

 

 

 

 

 

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla

Belá nad Cirochou

Adresa školy

Komenského 64/17, 067 81 Belá nad Cirochou

Telefón

+421 057 7683144

E-mail

riaditel@czsbelanc.edu.sk

WWW stránka

www.czsbelanc.edu.sk

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Mgr. Alžbeta Draganová

057/7683144

0905690863

riaditel@czsbelanc.edu.sk

ZRŠ pre ZŠ

Mgr. Eva Petrová

057/7683144

 

 

ZRŠ pre MŠ

PaedDr. Lucia Valková

057/7683577

 

 

Poradné orgány školy

Pri škole pracuje výbor spoločenstva rodičov, ktorý bol zvolený na celoškolskom zasadnutí. Má 19 členov, predsedom je Otília Cenknerová. Výbor je veľmi nápomocný pri organizovaní rôznych akcií - oslava sv. Mikuláša, MDD, športový deň žiakov a rodičov a aj pri riešení rôznych problémov a podávaní návrhov pre ďalšiu činnosť školy.

V škole pracuje poradný zbor - kolégium zložený z pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy - vedúca MZ, vedúci PK, vedenie školy, ekonómka školy, zamestnanecký dôverník. Ďalšími poradnými orgánmi sú pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie.

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

MZ 1.-4.ročník

Mgr. Slávka Zakuťanská

1. - 4. ročník

PK human.predmetov

Mgr. Mária Pristašová

SJL, AJ, NJ, D, OV, HV, VV, N,

PK prírod. predmetov

Ing. Martina Šestáková

M,CH,F,Z,Pr, I, TchV

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 389

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

počet žiakov

85

37

42

42

44

48

35

56

42

43

474

z toho ŠVVP

0

1

2

1

2

1

0

3

5

2

17

žiaci v ŠKD

0

14

8

6

5

3

1

0

0

0

37

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2006: súčet  37/ počet dievčat  19

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2006: súčet 37 / počet dievčat 19

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1/ počet dievčat  0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2007

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

3

0

0

0

1

43

47

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2006/2007 viedla PaedDr. Otília Ľoncová.

Postupovala podľa schváleného Plánu práce výchovného poradcu, spolupracovala s triednymi učiteľmi, vedením školy a rodičmi.

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

3

0

8

32

4

0

0

47

prijatí

3

0

8

32

4

0

0

47

% úspešnosti

100

0

100

100

100

0

0

100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

AJ

D

F

CH

M

NJ

OV

P

P

Pr

SJL

1.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A

1,70

 

 

 

1,55

 

 

 

 

1,40

1,70

2.B

1,77

 

 

 

1,77

 

 

 

 

1,55

1,68

3.A

1,54

 

 

 

1,52

1,00

 

 

1,43

 

1,62

3.B

1,15

 

 

 

1,38

2,13

 

 

1,43

 

1,67

4.A

1,69

 

 

 

2,10

2,29

 

 

1,67

 

2,19

4.B

1,27

 

 

 

2,09

1,75

 

 

1,74

 

2,04

5.A

2,42

2,58

 

 

2,63

 

 

2,38

 

 

2,63

5.B

2,25

2,00

 

 

2,54

 

 

2,29

 

 

2,50

6.A

2,44

2,06

2,17

 

1,83

 

 

1,72

 

 

2,56

6.B

2,12

2,06

1,94

 

1,59

 

 

1,53

 

 

2,53

7.A

2,33

2,60

3,00

 

2,87

3,44

2,10

2,73

 

 

2,97

7.B

1,81

1,96

2,54

 

2,19

2,50

1,42

2,31

 

 

2,58

8.A

3,00

2,57

2,52

2,67

3,00

2,38

2,52

2,52

 

 

2,95

8.B

2,79

2,62

2,57

2,71

2,95

2,86

2,57

2,43

 

 

3,00

9.A

2,73

2,00

1,79

2,25

2,58

2,00

1,67

1,92

 

 

2,38

9.B

2,50

2,21

2,21

2,32

2,53

3,00

2,00

2,16

 

 

2,47

 

Trieda

Spr

Vl

Z

1.A

 

 

 

1.B

 

 

 

2.A

1,00

 

 

2.B

1,00

 

 

3.A

1,00

1,33

 

3.B

1,00

1,48

 

4.A

1,00

1,57

 

4.B

1,00

1,70

 

5.A

1,00

 

2,63

5.B

1,00

 

2,46

6.A

1,00

 

2,61

6.B

1,00

 

2,53

7.A

1,07

 

2,57

7.B

1,00

 

1,96

8.A

1,00

 

2,71

8.B

1,10

 

2,76

9.A

1,00

 

2,21

9.B

1,00

 

2,53

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

1.A

19

19

0

0

1.B

18

18

0

0

2.A

20

20

0

0

2.B

22

22

0

0

3.A

21

21

0

0

3.B

21

21

0

0

4.A

21

21

0

0

4.B

23

23

0

0

5.A

24

24

0

0

5.B

24

23

1

0

6.A

18

18

0

0

6.B

17

17

0

0

7.A

30

30

0

0

7.B

26

26

0

0

8.A

21

21

0

0

8.B

21

21

0

0

9.A

24

24

0

0

9.B

19

19

0

0

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

1.A

19

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1.B

18

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2.A

20

1149

57,45

1149

57,45

0

0,00

2.B

22

1278

58,09

1278

58,09

0

0,00

3.A

21

1215

57,86

1215

57,86

0

0,00

3.B

21

1618

77,05

1618

77,05

0

0,00

4.A

21

2010

95,71

2010

95,71

0

0,00

4.B

23

1502

65,30

1502

65,30

0

0,00

5.A

24

1302

54,25

1302

54,25

0

0,00

5.B

24

1602

66,75

1602

66,75

0

0,00

6.A

18

1437

79,83

1437

79,83

0

0,00

6.B

17

1901

111,82

1901

111,82

0

0,00

7.A

30

2604

86,80

2552

85,07

52

1,73

7.B

26

2166

83,31

2166

83,31

0

0,00

8.A

21

1821

86,71

1821

86,71

0

0,00

8.B

21

1633

77,76

1633

77,76

0

0,00

9.A

24

3358

139,92

3351

139,63

7

0,29

9.B

19

3028

159,37

3028

159,37

0

0,00

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL

43

75,2

o 8,1% lepší ako priemerná

           úspešnosť v SR

Monitor MAT

43

65,5

o 4,3% lepší ako priemerná

           úspešnosť v SR

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

Variant č.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Variant 4 s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka

 

2

2

2

2

 

 

 

 

 

8

Učebný plán s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 5. až 9. ročníku

 

 

 

 

 

2

2

2

2

 

8

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

 0

Prvého ročníka

2

37

1

Bežných tried

16

352

16

Špeciálnych tried

0

0

0

Pre nadaných

0

0

0

Spolu

18

389

17

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

26

11

26

11

DPP

5

1

5

1

Znížený úväzok

4

4

4

 

ZPS

 

 

 

 

Na dohodu

2

0

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

31

32

vychovávateľov

0

1

1

asistentov učiteľa

0

0

0

 

 

 

 

spolu

1

32

33

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

5.AB, 6.AB

Náboženstvo

8

5.AB,6.AB

Informatika

4

7.AB,8.AB

Informatika

4

6.AB,7.AB,9.AB

Fyzika

12

8.AB,9.A

Chémia

6

2AB                       

Anglický jazyk

4

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

3

2

2.kvalifikačná skúška

0

0

štúdium školského manažmentu

1

1

špecializačné inovačné štúdium

0

0

špecializačné kvalifikačné

1

5

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

0

0

vysokoškolské pedagogické

1

0

vysokoškolské nepedagogické

0

0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

Hviezdoslavov Kubín

3

3. miesto

 

 

Slovom o Tvojej láske

4

 

 

2. miesto

Fyzikálna olympiáda

1

 2. miesto

4. miesto

 

Počítačová olympiáda

20

2x1.a 2.miesto

 

7.a 14. miesto

Olympiáda z anglického jazyka

2

4. miesto

 

 

Geografická olympiáda

9

3. a 5. miesto

 

 

Matematická olympiáda

6

5., 7.,8.,10. a 17. miesto

 

 

Pytagoriáda

12

3. a 5 . miesto

 

 

Klokan

44

 

 

 

Poznáš tento chrám

8

 

 

1

Biblická olympiáda

3

1. miesto

3. miesto

 

Biologická olympiáda

3

3.,4. a 5. miesto

13. miesto

 

Čo vieš o hviezdach

5

1.,2.a4.miesto

4., 10. a 11.miesto

 

Futbal

COCA-COLA -CUP

32

2.miesto

 

 

Výtvarné súťaže:

 

 

 

 

Vianočná ikebana

6

2.miesto

 

 

Veľkonočná ikebana

6

3.miesto

 

 

Biblia očami detí

10

čestné uznanie

 

 

Spevácke súťaže:

 

 

 

 

Zemplín špiva i hutori

3

postup na festival

 

 

Pieseň pre sv. Otca

3

čestné uznanie

 

 

Sninský Slávik

3

3x2.miesto

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Medzi najobľúbenejšie aktivity patria:

- Ochutnávka jedál zdravej výživy spojená s prednáškou o zdravej výžive, rodičia majú možnosť kontroly a merania tuku v krvi a krvného tlaku.

- Športové podujatia za účasti rodičov, žiakov a učiteľov (futbal, volejbal)

-Vianočná a veľkonočná ikebana - príprava výstavy s prezentáciou zhotovovania darčekových predmetov, ikebán a jednotlivých výtvarných techník, predvedenie kultúrneho programu

-Vystúpenie žiakov na miestnych oslavách Dňa matiek

-Vianočná akadémia

-Vydávanie školského časopisu „Malý apoštol“

-Organizácia a zapojenie sa do verejnej zbierky „Deň narcisov“ za boj proti rakovine

-Čistenie Slanej studne a okolia, NP Poloniny

- Pásmo slova a hudby pri príležitosti uvítania detí do života

- Strieborný večer - pásmo venované jubilujúcim starším ľuďom

- Prezentácia aktivít školy v káblovej televízii Belsat

- Organizácia zbierky pre misie (misijný stánok, zbierka hračiek. liekov, ošatenia)

 

Aktivity v rámci školy

-Týždeň boja proti drogám

-Školské výlety a exkurzie zamerané na spoznávanie historických a prírodných pamiatok

-Beseda s lekármi, psychológmi (ako sa správne učiť...)

-Beseda s riaditeľom TKKBS Jozefom Kováčikom

-Účasť na divadelných predstaveniach- Babadlo Košice, výchovné koncerty, premietanie filmov

-Beseda s policajtom a prehliadka práce psovodov

-Anjelský deň

-Pripojenie sa k výzve „Dňa modlitieb na školách“ za pomoc pri vytváraní praktickej ekumeny medzi mladými ľuďmi

-Pravidelné „duchovné stíšenie“ na začiatku pracovného dňa 5 minút pred vyučovaním

-Denná modlitba desiatku svätého ruženca v mesiaci októbri

-„Týždenné sväté omše“ vo farskom kostole vždy s aktívnou účasťou žiakov jednej triedy a zamestnancov školy, prípadne rodičov

-Odpustová slávnosť (29.6.) - pri príležitosti patrónov našej školy

-sv. Mikuláš - spoločná oslava s vytvorením príjemnej atmosféry a spojená s predvedením dramatizácie zo života svätca, ktorú si pripravia naši žiaci.

-„Krížová cesta“

-„Te Deum“ - ďakovná svätá omša na konci školského roka vo farskom kostole

-„Týždeň boja proti drogám“

-Beseda s ochranárom v Národnom parku Poloniny v rámci Európskeho dňa národných a prírodných parkov

-Účasť žiakov na viacerých divadelných predstaveniach a koncertoch

-„Týždeň bez televízie“ vedenie žiakov k milostiplnému využitiu voľného času

-Zber papiera v množstve cca 11 000 kg

-Školské kolá vo vybíjanej dievčat, futbale dievčat a chlapcov a v stolnom tenise s postupom na okresné kolá

-„Šarkaniáda“ zhotovenie a prezentácia šarkanov v blízkom okolí mesta za účasti detí a rodičov

-Zapojenie sa do literárnej súťaže Štúrov Zvolen

-Didaktické hry pre žiakov 1. stupňa

-Dve účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa

-Plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka

-Detský karneval

-Športové hry a súťaže pri príležitosti MDD

-Školské výlety a exkurzie

-Účasť žiakov 9. ročníka na „Burze stredných škôl“ - prezentácia SŠ kraja organizovaná ÚPSVaR v Humennom

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

1. Zdravá škola

2. Prevencia drogových závislostí

3. Infovek - zavádzanie IKT do vzdelávania

 

B) Krátkodobé

1. Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

2. Zriadenie modernej jazykovej učebne

 

C) V školskom roku 2006/2007 boli školou vypracované projekty:

1. "Otvorená škola" v oblasti športu 2006

2. Jazykové laboratórium pre ZŠ- MŠ SR Minerva- rozvojové projekty:

3. Zriadenie učebne na výučbu cudzích jazykov- v rámci projektu na vybavenie a dobudovanie cirkevných škôl a školských zariadení na Slovensku Renovabis

4. "Nielen žiť, ale byť zdravý - to je naozajstný život "- MŠ SR - rozvojový projekt: Zdravie v školách

5. Otvorená škola 2007

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: počas 3 rokov existencie nebola vykonaná inšpekcia školy.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Nehnuteľný majetok tvorí 6 samostatných pavilónov, ktoré sú v prenájme. Vlastníkom budov je obec. Stavebno-technický stav budov nie je najlepší. Zriaďovateľ spolu s CZŠ podal projekt Obnova, nadstavba a prístavba CZŠ s MŠ na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.

Škola má 18 kmeňových učební, telocvičňu, školskú dielňu, knižnicu pre žiakov a učiteľov, školskú jedáleň, jazykovú učebňu.

Materiálno-technické zabezpečenie školy: súčasný stav si vyžaduje doplnenie o nové a modernejšie učebné pomôcky a vytváranie odborných učební, predovšetkým pre cudzí jazyk a prírodovedné predmety. Je vymenený opotrebovaný školský nábytok, stoličky, stoly.

Softwerové vybavenie: na škole sú 2 počítačové učebne a internet. Spolu je 21 počítačov. Je potrebné rozšíriť počet počítačov a ich vybavenia vzhľadom k počtu žiakov v triedach.

Priority a opatrenia:

• dokončenie jazykovej učebne

• absolvovať školenia učiteľov

• zvyšovať úroveň a kvalitu vzdelávania

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Správa o hospodárení za rok 2006

 

     Škola ako nezisková organizácia hospodárila s objemom finančných prostriedkov, ktoré získala od svojho zriaďovateľa  a z iných zdrojov. Z ABŠÚ v Košiciach nám boli pridelené bežné transfery pre strediská školy nasledovne:

 

                                                                   Bežné transfery               Nenormatívne fin.

                                                                   v tis. Sk                          prostriedky v tis. Sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- základná škola                                            9 506                                        323 (za vzdelávacie

- materská škola                                            2 130                                                 poukazy)

- školská jedáleň                                              676

- školský klub detí                                           173

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 S p o l u :                                                  12 485                                         323

 

    

 

CZŠ získala finančné prostriedky aj z iných zdrojov:

- poplatky za MŠ a ŠKD                                  92

- stravovacia réžia detí                                     60

- tržby za stravné                                            755

- projekty: „Infovek a Digištúrovci“              200

- ostatné príjmy                                              288

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

S p o l u :                                                     1 395

Celkové príjmy za rok 2006                   14 203 tis. Sk

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov.

 

     Prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na výplatu miezd, dohôd o vykonaní práce a odmien z finančných prostriedkov pridelených  zo vzdelávacích poukazov za vedenie krúžkov, pre zamestnancov školy a odvody do  fondov  platené zamestnávateľom, v celkovej výške za všetky strediská  - 10 311 tis. Sk.

     Veľkú časť finančných prostriedkov škola použila na opravu a údržbu budovy školy, ktorá je dosť fyzicky opotrebovaná. Vymenili sme okná v pavilóne č. 4 a z časti v pavilóne č. 3, sociálne zariadenia v dvoch pavilónoch školy. Bola nutná oprava kúrenia s výmenou radiátorov a zhotovenia striešky nad vchodovými dverami do školskej kuchyne. Počas letných prázdnin sme vymaľovali niektoré triedy a chodby.

     Ďalšie finančné prostriedky sme použili na nákup školských lavíc, stoličiek a  učebných pomôcok. V školskej jedálni sme vymenili poškodený drobný hmotný majetok a zakúpili nový inventár.

    Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali z projektov „Otvorená škola-Infovek“ a  „Digitálni štúrovci“ bola zakúpená výpočtová a projekčnú a prezentačnú techniku, ktorá prispeje k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Za plyn, elektrickú energiu a vodu boli uhradené faktúry v celkovej výške 932 tis. Sk.

     V školskej jedálni najväčšie náklady tvorili nákupy potravín – v celkovej výške 755 tis. Sk.

     Celkové náklady v roku 2006 predstavovali výšku 14 209 tis. Sk. Vo svojom hospodárení škola dosiahla stratu 6 tis. Sk.

     Použité finančné prostriedky boli využité efektívne a účelovo.

 

Čerpanie nenormatívnych finančných prostriedkov.    

 

      Nenormatívne finančné prostriedky boli účelovo viazané na krúžkovú činnosť. V roku 2006 sme získali 806 vzdelávacích poukazov (v 1.polroku – 404 a v 2. polroku 402).

     Hodnota jedného vzdelávacieho poukazu na mesiac je 80,- Sk.

     V prvom polroku 2006 pracovalo na škole 32 krúžkov pod dozorom 19 pedagógov, v druhom polroku roka 2006 viedlo 22 pedagógov  detí  v 31 záujmových útvaroch. Za túto činnosť im boli vyplatené odmeny v celkovej výške 184 tis. Sk . 

     Na materiálno-technické zabezpečenie a na zvyšovanie úrovne kvality práce v záujmových krúžkoch bolo použitých 35 tis. Sk. Išlo hlavne o zakúpenie spotrebného materiálu pre krúžky: tvorivá dielňa, výtvarný, spevácky, novinársky, počítačový, konverzácia v cudzom jazyku a  biblický. Pre školský klub detí boli zakúpené hračky.  

     Keďže činnosť záujmových útvarov prebieha v popoludňajších hodinách sú zvýšené náklady na energie (vykurovanie telocvične a budov školy). Z tohto dôvodu sme zo vzdelávacích poukazov uhradili faktúry za elektrickú energiu a plyn .

     Nenormatívne finančné prostriedky pridelené účelovo na vzdelávacie poukazy boli za rok 2006 vyčerpané v celkovej výške.

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia:

Všetci učitelia plnia učebné plány a učebné osnovy, pravidelne a dôsledne vedú pedagogickú dokumentáciu.

Aj v budúcom školskom roku budeme pokračovať v reformách vzdelávania tak, aby bol pre našich žiakov každý poznatok, skúsenosť či zručnosť nadobudnutá v škole potenciálom využitým v ďalšom živote.

Budeme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj talentovaných a nadaných žiakov (príprava na súťaže a olympiády) za účelom prezentácie a dotvárania imidžu školy.

Výraznú starostlivosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zvýšenú pozornosť venovať kvalite vyučovania cudzích jazykov, rozvíjať komunikačné schopnosti v cudzích jazykov (AJ, NJ,).

Budeme prijímať účinné opatrenia na zlepšenie školskej dochádzky žiakov.

Skvalitňovať odbornú prípravu, spôsobilosť v cudzom jazyku a rozvíjať počítačovú zručnosť pedagogických zamestnancov.

Budeme presadzovať schválenie Europrojektu na zateplenie školy a opravu strechy.

Zintenzívnime ďalšie vzdelávanie pedagógov, hlavne internou formou.

Budeme výraznejšie a účinnejšie využívať IKT v edukačnom procese vo všetkých vyučovacích predmetoch

Zameriame sa na rozvoj kompetencií žiakov.

Nadviažeme spoluprácu s družobnou školou v zahraničí za účelom zvyšovania imidžu školy formou internetu.

Výraznejšie rozvíjať spoluprácu s mestskými MŠ (vypracovať plán spolupráce MZ 1.stupeň a MŠ).

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Škola existuje 3 roky, zabezpečuje pre svojich žiakov výchovno-vzdelávací proces, duchovný rast žiakov i zamestnancov školy. Rozvíja aktivity žiakov aj mimo vyučovania v rámci záujmových útvarov, snaží sa o vylepšenie materiálnych, priestorových i finančných podmienok.

Naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky v biblických súťažiach, v prednese poézie a prózy, literárnych súťažiach, v oblasti športu, vo výtvarných, matematických.

Ďalšie oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: počítačová gramotnosť učiteľov i žiakov, vedomostné a športové súťaže, informatizácia školy a jej vybavenia, estetizácia školy, zapájanie sa do projektov, tvorba web stránky školy, spolupráca s rodičmi, ekonomika školy, dobré medziľudské vzťahy

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Zvýšenie úrovne vzdelania žiakov v cudzích jazykoch a matematike skvalitnením vyučovacieho procesu.

Podpora záujmu našich žiakov o cudzie jazyky, ktorých štúdium predstavuje výzvu, ktorá zbližuje ľudí a pomáha odstraňovať bariéry medzi nimi

Využitie modernej audiovizuálnej techniky a IKT.

Zefektívnenie prípravy žiakov na olympiády v cudzích jazykoch počas mimoškolskej činnosti v záujmových útvaroch.

Disciplína pár jednotlivcov, hospitačná činnosť.

Návrh opatrení:

-kvalitné vzdelávanie žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky

-rozvíjať telesné a duševné schopnosti detí a pripraviť ich na hľadanie zmyslu života

-dodržiavať práva a povinnosti žiakov

-integrovať deti so špeciálno-pedagogickými potrebami do vyučovacieho procesu

-rozvíjať talenty žiakov zapájaním sa do rôznych olympiád a vedomostných súťaží

-dať možnosť rodičom a žiakom vybrať si z mimoškolskej záujmovej činnosti

Dlhodobé úlohy:

Cirkev je povolaná, aby ľuďom prinášala spásu prostredníctvom ohlasovania Evanjelia.

Je si vedomá toho, že pravá výchova musí sledovať úplnú formáciu ľudskej osoby, usmernenú na jej posledný cieľ a súčasne na spoločné dobro spoločnosti. Deti a mládež sa majú tak vychovávať, aby svoje fyzické, morálne a intelektuálne vlohy mohli harmonicky rozvíjať, získať dokonalejší zmysel pre zodpovednosť a správne používanie slobody a aby boli pripravené na aktívnu účasť na spoločenskom živote.

Na základe svojho poslania má škola:

a.) svedomito pestovať intelektuálne, tvorivé a estetické schopnosti človeka

b.) pozorne rozvíjať úsudok, vôľu a city

c.) prebúdzať zmysel pre pravé hodnoty

d.) podporovať správne postoje a rozumové správanie

e.) uvádzať do kultúrneho dedičstva vytvorené predchádzajúcimi generáciami

f.) pripraviť na budúce povolanie

g.) podporovať priateľské vzťahy s inými, ktorí majú rozličné schopnosti a predpoklady

h.)viesť k vzájomnému chápaniu rozličných názorov

Silné stránky:

-sme školou, ktorá má tradíciu

-práca s počítačom, využívanie IKT vo vyučovacích predmetoch od 1. ročníka

-kvalifikovaný personál školy

-dostatok priestorových možností

-dobré vybavenie kabinetov učebnými pomôckami a didaktickou technikou

-kvalitná starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov (výsledky súťaží a olympiád)

-zvýšená starostlivosť o slabo prospievajúcich žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

-relatívne nízke počty žiakov v triedach

-dostatok športovísk (ihriská, telocvičňa,)

-ponuka stravy pre žiakov a dospelých v školskej jedálni

-veľmi dobrá spolupráca s RR (organizovanie podujatí, ktoré majú už tradíciu na škole)

Slabé stránky:

-demografický pokles populácie

-budova školy má 40 rokov a zatiaľ nebola vykonaná väčšia oprava

-zatiaľ neschválený Europrojekt na zateplenie školy a výmenu strechy

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky školy sú výborné. Praktizujeme už niekoľko rokov pitný režim na škole, častý pobyt vonku i pri vyučovaní niektorých predmetov( výtvarná výchova, telesná výchova, prírodopis)

Na učenie sú zabezpečené i tieto hygienické podmienky:

- správne osvetlenie

- primeraná izbová teplota

- správne prúdenie vzduchu

- farby prostredia, v ktorom sa učíme

Proti nadmernej únave z učenia bojujeme správnym striedaním rôznych druhov činností v učení.

Vyučovacie hodiny a prestávky, vrátane prestávok na obed boli dodržané.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Astronomický

15

1

Bedmintonový

16

1

Biblický

12

1

Cvičenia z matematiky 8.roč

12

1

Cvičenia z matematiky 9

24

1

Cvičenia zo slovenského jazyka 8

13

1

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 9

19

1

futbalovom 2

22

1

Futbalový 1. - 4. roč.

26

1

Internetový

12

1

Konverzácia v anglickom jazyku

10

1

Konverzácia v nemeckom jazyku

10

1

Mladý cestovateľ

26

2

Počítačový 1 - 2

16

1

Počítačový 3 - 4

32

2

Počítačový 5 - 6

17

1

Počítačový 7-8

17

1

Prírodovedno-turistický

11

1

Prírodovedný

12

1

Spevácky

19

1

Stolnotenisový

11

1

ŠKD

16

1

Španielsky jazyk

12

1

Turistický

12

1

Tvorivá dielňa

11

1

Volejbalový

12

1

Vybíjaná

12

1

Výtvarný

15

1

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Naša škola má veľmi dobrú spoluprácu s Rodičovskou radou. Učitelia vedú pohovory s rodičmi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch detí, poskytujú odbornú literatúru. Rodičia zakúpili pre školu počítače, výučbové programy na CD. Podporili nás finančnou pomocou v projekte Infovek. Chcú, aby ich deti vedeli pracovať s novými technológiami a počítačom. Podporujú kultúrno-spoločenské podujatia usporiadaných CZŠ s MŠ ako napr. karneval, MDD, športové podujatia.

Po skúsenostiach v našej škole sme dospeli k poznaniu, že komunikácia s rodičmi je veľmi dôležitá. Základným článkom štruktúry RR bol triedny aktív, ktorého zasadnutia boli zrealizované 3-krát. Pre všetkých rodičov sa uskutočnilo:

- 1x celoškolské zasadnutie

- 3x triedne zasadnutie

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola a zriaďovateľ

Vlastná výchovná práca školy prebieha v spojení s rôznymi aktivitami, ktoré organizuje zriaďovateľ. Učitelia sa zúčastňujú metodických zasadnutí organizovaných ABŠÚ, v niektorých sekciách sú aj členmi. Zapájame sa do spoločných aktivít pre celú diecézu, arcidiecézu sa snažíme reprezentovať zapájaním sa do celoslovenských súťaží a charitatívnych podujatí .

Spolupráca so záujmovými kresťanskými inštitúciami a spoločenstvami vo farnosti

Nakoľko v obci pôsobí Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko, v ktorom sú aktivizovaní i žiaci našej školy, konajú sa na našej škole pravidelné týždenné stretnutia pod vedením animátorov s rozdelením detí podľa veku a so zameraním na ich osobnú formáciu v intelektuálnej i sociálnej oblasti a s podporou vlastnej kreativity detí.

Ďalším spoločenstvom je ZKSM - Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Mladí, aktivizovaní v tomto spoločenstve, sa zapájajú do voľno časových aktivít žiakov CZŠ.

Priestory školy sa vyžívajú aj v rámci farskej katechézy na pravidelné stretnutia a formáciu kandidátov na prijatie sviatosti birmovania.

Spolupráca s obcou

Kontakt so združením spravujúcim miestnu káblovú TV a dohodnutie spolupráce umožnilo žiakom aktívne sa zapojiť do prezentácie a zviditeľnenia našej školy pre celú obec. Žiaci pripravujú rôzne kultúrne podujatia pre obyvateľov obce, spoločných osláv obce.

Škola je v centre pozornosti obce, rodičov a inštitúcií, ktoré môžu do výchovy vstupovať. Škola získa podporu od svojich partnerov len vtedy, ak dokáže svoje plány uviesť do života, zviditeľnením v širokom regióne. Najviac preferovanou požiadavkou je Otvorená škola.

Zo strany obce je to zapájanie žiakov do života obce a prezentovaním talentov v rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, zvyšovanie vzdelanosti a práce s IKT, prístup na internet, nakoľko škola je jedinou inštitúciou v obci poskytujúcou takéto možnosti.

Rodičia očakávajú pomoc zo strany učiteľov, vzájomná komunikácia, spoločné aktivity s deťmi.

Zo strany farnosti je to prepojene školskej katechézy s farskou katechézou.

 

Záver

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 1. októbra 2007

 

V Belej nad Cirochou dňa 18. októbra 2007                           Mgr. Alžbeta Draganová

                               riaditeľka školy

 

                                                                                                        Späť na začiatok ­

 

 


© šš